Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Úradné preklady z / do nemeckého a anglického jazyka.

Prekladanie :                                                                                                                                                               Tlmočenie  :

– úradne overené preklady                                                                                                                                  – obchodné rokovania

– odborné preklady textov z práva, marketingu, účtovníctva a ekonomiky                           – oficiálne návštevy

– technické preklady (manuály, príručky, technologické postupy… )                                         – rokovania v zahraničí

– firemná literatúra, osobné doklady                                                                                                              – pri montáži, údržbe zariadení

Úradný preklad si vyžaduje  zviazanie s originálom predložených dokumentov alebo s ich notársky overenou kópiou!!  

Úradný preklad je vyhotovený v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Doba na vyhotovenie prekladu závisí od počtu strán alebo momentálnej vyťaženosti, pričom zákon udáva na  vyhotovenie 3 pracovné dni.

Cenová ponuka prekladov sa poskytuje do jednej hodiny, je bezplatná a len orientačná, nakoľko sa rozsah textu v požadovanom jazyku nemusí zhodovať s rozsahom textu vo východiskovom jazyku.

Podľa zákona obsahuje každý úradný preklad prekladateľskú doložku na ktorej sú uvedené všetky identifikačné údaje úradného prekladateľa spolu s otlačkom úradnej pečiatky.

Spolu s prekladom sa zväzuje čelná strana na ktorej je uvedená presná adresa zadávateľa, číslo vykonaného úkonu spolu s počtom strán.

Preklady je možné objednať osobne alebo cez internet. V prípade Vašej objednávky cez internet je potrebné zaslať záväznú objednávku s Vašimi kontaktnými údajmi a záväzným vyjadrením o objednaní prekladu v znení:  ,,Záväzne si u Vás objednávam preklad“ . Ďalej je potrebné zaslať čitateľný scan prekladaného dokumentu a požadovaný jazyk do ktorého ma byť preklad preložený.

Príklad prekladov, ktoré prekladám

  • Práca v zahraničí

výpis z registra trestov, maturitné vysvedčenie, vysvedčenie o štátnej skúške, vysvedčenie z jednotlivých ročníkov strednej školy, diplom (Bc, Ing, Mgr), dodatok k diplomu, potvrdenie o poberaní prídavkov, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o zamestnaní, dohoda o výkone práce, začiatok – ukončenie – predĺženie pracovnej neschopnosti

  • Dovoz vozidiel zo zahraničia

faktúra, príjmový doklad, osvedčenie o evidencii vozidla časť I. a časť II., osvedčenie o zhode, zmluva o kúpe vozidla

  • Štúdium v zahraničí

vysvedčenie z ročníkov, potvrdenie o štúdiu, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, výpis známok z jednotlivých predmetov, potvrdenie o absolvovaní kurzov

  • Dokumenty v rámci rodinných záležitostí

sobášny list, rodný list, návrh a uznesenie o rozvode, dohoda o určení výživného, úmrtný a kremačný list

  • Iné listiny

živnostenský list, výpis z obchodného registra, potvrdenie banky, potvrdenie o prechodnom pobyte, daňové priznanie, potvrdenie akcionárov a konateľov spoločnosti, apostille, životopis, výpis zo živnostenského registra, osvedčenie, splnomocnenie, zmluvy o prenájme nehnuteľností, iné typy zmlúv, výsluch, uznesenie, rozsudok, oznámenie, výzvy s poučením